Kascommissie

Samenstelling commissie:

Jaarlijks wijst de algemene ledenvergadering twee commissieleden aan voor de kascontrole.

 

Taken:

  • het vaststellen dat het financieel jaarverslag toereikend en correct is;
  • het controleren of wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd;
  • het signaleren van risico’s die het voortbestaan van de vereniging bedreigen;
  • verslag uitbrengen aan de algemene ledenvergadering.